ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

           Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Аймгуудын Улсын бүртгэлийн хэлтсийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай” Б/424 тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 47 албан хаагчийн орон тоотойгоор батлагдсан. Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг, Хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг гэсэн бүтэцтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

 

ШИНЭ МЭДЭЭ