Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 06 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 06 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 06 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 05 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 05 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 05 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 04 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 04 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 04 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 03 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 03 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 03 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 02 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 02 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 02 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 01 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 01 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2024 оны 01 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 12 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 12 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 12 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 11 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 11 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 11 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 10 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 10 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 10 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 9 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 9 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 9 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 8 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 8 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 8 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 7 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 7 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 7 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 6 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 6 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 6 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 5 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 5 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 5 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 4 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 4 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 4 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй