2021 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан

2021 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан

2021 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Төсөвт байгууллагын 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 3-р улирлын гүйцэтгэлийн тайлан

2021 оны 3-р улирлын гүйцэтгэлийн тайлан

2021 оны 3-р улирлын гүйцэтгэлийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Төсөвт байгууллагын 2021 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2021 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2021 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Төсөвт байгууллагын 2021 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2021 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2021 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
2021 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

2021 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

2021 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Төсөвт байгууллагын 2021 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2021 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2021 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
2020 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан

2020 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан

2020 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
2020 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

2020 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

2020 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Төсөвт байгууллагын 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Төсөвт байгууллагын 2020 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2020 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Төсөвт байгууллагын 2020 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй