Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 8 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 8 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 8 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 8 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 8 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 8 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 7 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 7 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 7 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 7 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 7 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 7 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 6 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 6 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 6 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 6 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 6 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 6 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 5 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 5 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 5 сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй