ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

A- A A+
ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

1. ШИНЭЭР ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙГ ХЭД ХОНОГИЙН ДОТОР БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6.1
6.1.Эцэг, эх, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, эсхүл эрх бүхий байгууллагын төлөөлөгч хүүхэд төрсөн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, төрсний бүртгэлд бүртгүүлнэ.

2. 16 НАС ХҮРЧ ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ШИНЭЭР ЗАХИАЛАХ БОЛОН 25 БА 45 НАСНЫ СУНГАЛТ ХИЙЛГЭХДЭЭ ТУХАЙН НАСАНД ХҮРСНЭЭС ХОЙШ ХЭД ХОНОГИЙН ДОТОР БҮРТГҮҮЛЭХ ЁСТОЙ ВЭ?

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 16.1, 16.2, 16.6
16.1.Монгол Улсын 16, түүнээс дээш насны иргэн иргэний үнэмлэхтэй байна.
16.2.Иргэний үнэмлэхийг 16 нас хүрсэн иргэн анх удаа, 25, 45 нас хүрсэн иргэнд сольж олгоно.
16.6.Монгол Улсын иргэн 25, 45 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор иргэний үнэмлэхээ солиулна.

3. ГАДААД ПАССПОРТ ЗАХИАЛАХДАА ЗААВАЛ ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ЮУ?

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 17.6
17.6.Монгол Улсын иргэн энгийн гадаад паспорт, Монгол Улсад буцах болон хил нэвтрэх үнэмлэх авахдаа дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.

4. ХАЯСАН ГЭЭСЭН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ЗАХИАЛАХДАА ЗААВАЛ ӨӨРИЙН ОРШИН СУУЖ БАЙГАА ХАЯГИЙН ДАГУУ ОЧИЖ ЗАХИАЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ ЮУ?

Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журамын 1.2 - 1.2.10
1.2.Иргэний улсын бүртгэлийн дараах төрлийг засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ:
1.2.1.төрсний;
1.2.2.гэрлэсний;
1.2.3.гэрлэлт дуусгавар болсны;
1.2.4.гэрлэлт сэргээсний;
1.2.5.эцэг /эх/ тогтоосны
1.2.6.нас барсны
1.2.7.иргэний үнэмлэхийн
1.2.8.үндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримтын
1.2.9.биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-ийн
1.2.10.оршин суугаа газрын хаягийн

5. ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛ ХИЙЛГЭХДЭЭ ХАМГИЙН ТҮРҮҮНД ХААНА ХАНДАХ ЁСТОЙ ВЭ?

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5
11.1.Хүүхэд үрчлэн авахыг хүсэгч дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, хүүхдийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн Засаг даргад өөрийн биеэр хандана
11.1.1.өргөдөл;
11.1.2.хүүхдээ үрчлүүлэх тухай эцэг, эхийн зөвшөөрөл
11.1.3.үрчлэн авагч болон үрчлүүлж байгаа эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, эсхүл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх
11.1.4.гэрлэсэн бол гэрлэлтийн гэрчилгээ
11.1.5.хүүхэд асран хүмүүжүүлэх байгууллагад байгаа хүүхэд бол тухайн байгууллагын зөвшөөрөл