Сонгогчдын нэрийн жагсаалт хүлээлгэн өглөө.

A- A A+
Сонгогчдын нэрийн жагсаалт хүлээлгэн өглөө.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Сонгуулийн тухай хуулийн 19.9-д "...Цаасан хэлбэрээр үйлдсэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг санал авах өдрөөс 25-с доошгүй хоногийн өмнө улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутаг дахь газар, хэлтсээр дамжуулан хэсгийн хороонд хүргүүлнэ" гэж заасны дагуу тус хэлтэс аймгийн сонгуулийн хороотой хамтран 8 чиглэлд хуваагдан сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүлээлгэн өгч, 129 хэсгийн хороонд ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан, нууцын баталгааг гаргуулан авлаа.