2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

A- A A+
2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Монгол улсын засгийг газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ний өдрийн 230 дугаар тогтоолоор Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөслний хэмжээг шинэчлэн тогтоосон болно.