Улсын бүртгэлийн киоск машиныг Хаан банкинд байршууллаа.

A- A A+
Улсын бүртгэлийн киоск машиныг Хаан банкинд байршууллаа.

Улсын бүртгэлийн киоск машиныг Хаан банкинд байршууллаа. Та бүхэн улсын бүртгэлийн киоск машинаас дараах үйлчилгээг авах боломжтой.

Иргэний улсын бүртгэлийн 12 төрлийн лавлагаа /үнэ төлбөргүй/

1. Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа

2. Иргэн оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн лавлагаа

3. Төрсний бүртгэлийн лавлагаа

4. Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан лавлагаа

5. Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан лавлагаа

6. Үндэсний энгийн гадаад паспорт бүртгэлгүй лавлагаа

7. Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа

8. Гэрлэсний бүртгэлгүй лавлагаа

9. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа

10. Овог, эцэг, эхийн нэр, өөрийн нэр, өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа

11. Регистрийн дугаар өөрчилсөн лавлагаа

12. Регистрийн дугаарын лавлагаа

Тоон гарын үсэг