ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ТӨВТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЛАА.

A- A A+
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ТӨВТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЛАА.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвөөс зарласан "ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШНИЙ ОРОЛЦООНООС ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН ЭХЭЛНЭ" аяны хүрээнд Хөвсгөл аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний орон зай, орчны байдлын үнэлгээнд хамрагдсан
  • Үнэлгээнд суурилсан зөвлөмжийн дагуу орчны тохируулгыг стандартын дагуу хийсэн.
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвд сургалтад хамрагдсан.
  • Мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг ханган "Бүртгэлхүү, Бүртгэлмаа" контентыг бэлтгэсэн

Хөгжлийн бэрхшээлтэй, ахмад настан, жирэмсэн эхчүүд болон 0-2 насны хүүхэдтэй эхчүүдэд хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлэх энэхүү аянд МӨРӨН НИСЭХ Буудал хамт олныг уриалан дуудаж байна.