СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

A- A A+
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Төрийн албаны тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг танилцуулах, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гаргахгүй байх үүднээс хэлтсийн улсын бүртгэгч нар болон сумын улсын бүртгэгч нарт сургалт зохион байгууллаа.